Arbetssätt

Vår hemtjänst genomsyras av vår värdegrund: Kvalitet, Resultat, Ansvar och Medmänsklighet (KRAM). Vårt mål är att våra kunder ska vara så självständiga som är möjligt genom att uppmuntras till att utföra så mycket de kan på egen hand.

Kontinuitet

Kunden känner oss och vi känner kunden. Vi strävar efter att hålla nere antalet personer som besöker våra kunder. Den som har hjälp flera gånger om dagen får alltid besök av samma person under en dag. Detsamma gäller kvällen. Vi mäter kontinuiteten kontinuerligt och vidtar åtgärder vid behov för att säkerställa att du känner dig trygg med personerna som hjälper dig.

Kontaktperson

En från oss får ett speciellt ansvar för att vara din samordnare, den personen kallas kontaktperson. Kontaktpersonen är den från oss som du känner bäst och som du träffar mest. Kontaktpersonen är länken mellan kund, anhöriga, övrig vårdpersonal och kommunens handläggare så att kontaktpersonen får ett helhetsperspektiv. Detta gör att kommunikationen blir tät och minskar risken för att vi missar något. Alla kontaktperson har extra tid avsatt för handledning.

Genomförandeplan

Tillsammans med kunden skriver vi en genomförandeplan som gör det tydligt vilken hjälp som ska ges och hur den ska utföras. I genomförandeplanen framgår också kundens mål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Genomförandeplanen är kundens främsta verktyg för att ha inflytande och utforma hur stödet ska utföras och ett viktigt arbetsverktyg för oss.

Dokumentation

Vi dokumenterar löpande händelser av vikt och olika kontakter som har tagits. Dokumentation sker i samma system i hela Sundsvalls kommun.

×

Make an appointment and we’ll contact you.